Política de privacidade

Política de privacidade

A visita a esta páxina web non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. No caso de que o usuario proporcione algunha información de carácter persoal, os datos recollidos nesta páxina web serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal autorizan o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, que son necesarios e adecuados á relación xurídica establecida e a súa finalidade, así como dos que, no seu desenvolvemento, faciliten nun futuro, ben se deriven das nosas relacións comerciais, do desenvolvemento dos contratos ou se xeren como consecuencia do tratamento de tales datos.

Infórmase ademais expresamente de que os seus datos poderán ser cedidos á Central de información de riscos do Banco de España, por obrigación legal, coa finalidade de identificar as persoas con quen se manteñen, directa ou indirectamente, riscos de crédito aos efectos do disposto no capítulo VI da Lei de Medidas de Reforma do Sistema Financeiro, ou a outras persoas ou entidades cando así o prevexa algunha lei.

METAPOSTA, a través de medios de comunicación certificados e seguros, actúa como substituto do correo postal clásico, asumindo no mundo electrónico o mesmo papel que unha caixa de correo tradicional. METAPOSTA pon a disposición unha aplicación telemática sobre Internet, individual, persoal e única, equivalente a unha caixa postal electrónica e a unha caixa forte dixital. Ademais, METAPOSTA actúa como rexistro telemático para efectos da documentación remitida e depositada no sistema e ofrece mecanismos de notificación electrónica capaces de cumprimentar os requisitos legais na materia.

O «servizo de envío» permite a recepción e o arquivado dixital de documentación e de notificacións electrónicas a través da conexión cos sistemas informáticos de cada un dos emisores de documentación cos que METAPOSTA subscriba un contrato, permite o envío da documentación que o emisor desexe por vía electrónica e de forma segura. As comunicacións entre os emisores e entre os sistemas internos de METAPOSTA realízanse mediante estándares de mensaxería certificada. Complementariamente, METAPOSTA ofrece ao usuario funcións de caixa forte electrónica en Internet, que permite o almacenamento seguro daqueles documentos que se desexen almacenar nun espazo persoal.

Obrigacións de METAPOSTA

Metaposta comprométese a enviar a documentación ou notificacións electrónicas do emisor correspondente (tal e como estes termos se definen nos apartados seguintes) á caixa do correo electrónico do usuario, a condición de que este amosase o seu consentimento ao envío e recepción da documentación do emisor a través do sistema Metaposta.

Documentación objeto de envío

Enténdese por «Documentación» todo documento ou mensaxe do emisor en formato dixital ou electrónico que estea destinado a ser enviado a e depositado por METAPOSTA na caixa do correo electrónico do usuario. O outorgamento do consentimento por parte do usuario compromete o envío de toda a documentación que, en cada momento, o emisor é capaz de enviar ao sistema METAPOSTA. O emisor en ningún caso poderá utilizar as caixas de correo electrónico dos usuarios para o envío de documentación que tivese fins exclusivamente publicitarios, comerciais etc., salvo que esa documentación se remita anexa á documentación referida nos apartados (a) a (o) anteriores.

Emisores

Metaposta prestará o servizo de envío da documentación das entidades adheridas ao sistema METAPOSTA (en diante, o «emisor» ou os «emisores») respecto das cales o usuario outorgue o seu consentimento expreso.

Outorgamento e revogación do consentimento

Outorgamento do consentimento

 • (a) METAPOSTA unicamente prestará os servizos de envío sempre e cando o usuario correspondente amose o seu consentimento ao envío da documentación do emisor a través do sistema METAPOSTA ata a caixa do correo electrónico da súa titularidade (o «Consentimento»), e con tal de que o devandito consentimento non fose revogado polo usuario.
 • (b) O consentimento do usuario será outorgado polo usuario concreto mediante a aceptación por vía electrónica do envío da documentación ou notificación electrónica do colaborador adherido á caixa do correo electrónico da súa titularidade. METAPOSTA non comezará a prestar os servizos de envío en relación con cada un dos usuarios sempre que o usuario correspondente non outorgue o seu consentimento, sen que o emisor estea facultado para reclamar a METAPOSTA ningunha cantidade por tal concepto. O outorgamento do consentimento referido nesta cláusula unicamente comprende o envío da documentación ou notificación electrónica do emisor ao usuario correspondente a través da caixa do correo electrónico, polo que o devandito outorgamento non implicará a adhesión do usuario a servizos de comunicación telemática distintos aos previstos nesas condicións xerais de adhesión, nin, en xeral, terá ningún efecto máis alá dos expresamente previstos nestas condicións.
 • (c) Segundo o previsto na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (LAECSP) e do Regulamento (RD 1671/2009) de desenvolvemento (parcial) da devandita lei, con respecto á selección dos mecanismos de relación e prestación de servizos ás persoas físicas, a prestación dos servizos de envío de documentación ou notificacións electrónicas poderá substituír total ou parcialmente a remisión dos devanditos documentos ou notificacións en soporte papel.

METAPOSTA comprométese a comunicar por vía electrónica o outorgamento ou revogación do Consentimento por parte de cada un dos usuarios de forma inmediata ao momento en que se produza ese outorgamento.

Revogación do consentimento

O consentimento outorgado polo usuario para o envío á súa caixa do correo electrónico de documentación ou de notificacións electrónicas dun emisor concreto á súa caixa do correo electrónico ou da súa subscrición a este servizo de envío poderá ser libremente revogado por vía electrónica a través do mesmo sistema utilizado para o seu outorgamento. Así mesmo, entenderase que tamén se produce a revogación do consentimento no caso de que se produza unha baixa do usuario no sistema METAPOSTA por calquera causa ou circunstancia e quede, polo tanto, anulado a caixa do correo electrónico. Desde o momento en que o usuario revogue o seu consentimento ao envío de documentación por parte dun emisor concreto, METAPOSTA cesará na prestación do servizo de envío correspondente ao devandito emisor. No caso de que o usuario cancele a súa subscrición total ao servizo de envío, METAPOSTA cesará totalmente a prestación do servizo de envío. A revogación do consentimento referido na presente cláusula comprende unicamente o cesamento do envío da documentación do emisor ao usuario a través da caixa do correo electrónico, polo que esa revogación non terá ningún efecto máis alá dos expresamente previstos nas presentes condicións.

METAPOSTA comprométese a comunicar ao emisor correspondente a revogación do consentimento por parte do usuario.

METAPOSTA na Axencia Estatal de Protección de Datos

Metaposta, como responsable dos ficheiros, obxecto de tratamento, dispón de dous ficheiros rexistrados na Axencia Estatal de Protección de Datos. Estes ficheiros son:

 • USUARIOS, coa finalidade de xestionar a información básica dos usuarios do servizo METAPOSTA, para formalizar a alta no servizo e para campañas de comunicación, intercambio de información etc, onde se incorporarán os datos persoais do usuario.
 • DOCUMENTOS, coa finalidade de xestionar a caixa forte de documentos dos diferentes usuarios do servizo METAPOSTA.
 • SERVIZOS, a fin de xestionar persoas de datos Metaposta interesados e informar periodicamente a noticia.

Co obxectivo de dar cumprimento á normativa vixente en materia de protección de datos, METAPOSTA implantou as medidas de seguridade esixibles pola Lei 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu Regulamento de Desenvolvemento RD 1720/2007. Estas medidas fan referencia aos seguintes apartados:

 • Dispón dun documento de seguridade en que se plasman as políticas de seguridade dos niveis básico, medio e alto, en soportes automatizados e non automatizados, elaborado polos responsables de METAPOSTA, consistente en recoller:
  • Funcións e obrigacións do persoal.
  • Rexistro de incidencias.
  • Control e rexistro de accesos.
  • Xestión de soportes e documentos.
  • Identificación e autenticación.
  • Copias de respaldo e recuperación.
  • Responsable de seguridade.
  • Auditoría.
  • Xestión de soportes.
  • Distribución de documentos e soportes.
  • Telecomunicacións.
  • Almacenamento da información.
  • Copia ou reprodución.
  • Acceso á documentación.
  • Traslado de documentación.
 • Dispón dun eficaz mecanismo de resposta nas solicitudes dos dereitos ARCO e dá ao usuario a posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición póndose en contacto por escrito con METAPOSTA no enderezo lopd@metaposta.com, acreditando debidamente a súa identidade.

As entidades de crédito e demais provedores de servizos de pago, así como os sistemas de pago e prestadores de servizos tecnolóxicos relacionados aos que se transmitan os datos para levar a cabo a transacción poden estar obrigados pola lexislación do Estado onde estean situados, ou polos acordos concluídos por este, a facilitar información sobre a transacción ás autoridades ou organismos oficiais doutros países, situados tanto dentro como fose da Unión Europea, no marco da loita contra o financiamento do terrorismo e formas graves de delincuencia organizada e a prevención de branqueo de capitais.