Marco legal

Marco legal

Contexto legal e normativo xeral dos servizos ofertados a través do sistema METAPOSTA

 • Contexto legal e normativo xeral dos servizos ofertados a través do sistema METAPOSTA
  • Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
  • Directiva 1999/93/CE do parlamento europeo e do consello, de 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a sinatura electrónica.
  • Real decreto-lei 14/1999 de 17 de setembro, sobre sinatura electrónica, o recoñecemento da súa eficacia xurídica e a prestación ao público de servizos de certificación.
  • Orde de 21 de febreiro de 2000 pola que se aproba o regulamento de acreditación de prestadores de servizos de certificación e de certificación de determinados produtos de sinatura electrónica.
  • Lei 59/2003, de 19 decembro, de sinatura electrónica.
  • Real Decreto 209/2003, de 21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns.
  • Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
  • Lei de Factura Electrónica.
  • Lei de Comercio Electrónico.
  • Normativas de accesibilidade en Internet.
  • Decreto 232/2007 do goberno vasco, de 18 de decembro, polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos.
  • Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións.
 • Sobre o mecanismo de notificación electrónica utilizado por METAPOSTA

  A notificación electrónica utilizada por METAPOSTA garante, en todo caso, o cumprimento dos requisitos establecidos por:

  • Os artigos 58 e 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común para a práctica da notificación dos actos administrativos.
  • A Lei de acceso dos cidadáns aos servizos electrónicos.
  • O Real Decreto 209/2003, de 21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns.
  • O decreto do goberno vasco polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos da comunidade autónoma do País Vasco.
  • A Orde N.° 4673 do Departamento de Facenda e Administración Pública de 16 de agosto de 2004, da Consellaría de Facenda e Administración Pública, sobre tramitación telemática de determinados procedementos e actuacións previstas na lexislación de contratos das administracións públicas.
 • A actuación de METAPOSTA como rexistro telemático para efectos da documentación remitida e depositada no sistema

  METAPOSTA actúa como rexistro telemático público para efectos da documentación remitida e depositada no sistema. Para tales efectos, a súa actuación vén determinada polo seguinte marco legal:

  • Lei de acceso dos cidadáns aos servizos electrónicos.
  • Real Decreto 209/2003, de 21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns. Decreto polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos da comunidade autónoma do País Vasco.
  • Decreto polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos da comunidade autónoma do País Vasco.

  As empresas licitadoras deben incluír nas súas propostas aqueles elementos que permitan a actuación de METAPOSTA para operar como rexistro telemático para efectos da documentación remitida e depositada no sistema.

  Segundo o marco legal antes referido, o sistema METAPOSTA funciona como rexistro telemático encargado da recepción de escritos, documentos, comunicacións e notificacións. Para tales efectos, segundo o marco legal antes referido, METAPOSTA só admite a presentación de escritos, documentos, comunicacións e notificacións que estean asinados electronicamente mediante unha sinatura electrónica recoñecida, segundo o disposto na Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica.

 • Marco normativo da accesibilidade ao servizo METAPOSTA

  METAPOSTA debe garantir o dereito de todos os cidadáns á accesibilidade, tanto no mundo físico como no virtual, con independencia de que poidan padecer problemas físicos, sensoriais ou cognitivos. A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, anima os Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas de Internet poida ser accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

  En coherencia con este obxectivo, METAPOSTA cumpre, polo menos, co primeiro nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do consorcio W3C (World Wide Web Consortium).  Seguindo esta directriz, o deseño de METAPOSTA realizouse tendo en conta as pautas de accesibilidade da mencionada iniciativa WAI.

 • Marco normativo complementario da protección dos datos almacenados en METAPOSTA

  O referente fundamental da protección dos datos almacenados en METAPOSTA constitúeo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

  Complementariamente, cómpre referir outros dous elementos normativos complementarios:

  • A protección de datos no contexto do decreto polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos da comunidade autónoma do País Vasco.
  • O Acordo Institucional regulador da non-accesibilidade das administracións públicas vascas aos datos almacenados en METAPOSTA.
 • Réxime lingüístico de METAPOSTA

  METAPOSTA ofrece os seus servizos nun contexto plurilingüe: castelán, éuscaro, catalán, galego e inglés. METAPOSTA respectará o réxime xurídico da oficialidade do éuscaro, de conformidade co disposto na Lei 10/1982, de 24 de novembro, básica de normalización do uso do éuscaro e na normativa que a desenvolva.

  O deseño de METAPOSTA garante que a utilización do conxunto das funcionalidades do sistema poida efectuarse no idioma elixido pola persoa interesada. METAPOSTA posibilitará a modificación da opción lingüística en calquera momento da operativa.