FAQ

FAQ

 

Preguntas de ámbito xeral

 • Que é METAPOSTA?

  METAPOSTA é un proxecto incluído no «Plan Euskadi en la Sociedad de la Información». METAPOSTA persegue desenvolver unha «caixa forte electrónica postal en Internet» en que se almacenen documentos de interese persoal.

  O fundamento principal do sistema é o almacenamento seguro e perenne daqueles documentos aos que a cidadanía e as empresas outorgan un alto valor e que, en consecuencia, desexan almacenar nun espazo persoal electrónico.

  METAPOSTA será pois, un consolidador do correo postal clásico, polo que asume no mundo electrónico o mesmo papel que unha caixa de correo tradicional. Os documentos que a cidadanía recibirá mediante este novo sistema son unha gran cantidade daqueles que se reciben nunha caixa de correo físico: facturas, extractos bancarios, xustificantes, pólizas, contratos, citacións, notificacións, nóminas,... Sempre de modo gratuíto, como o correo tradicional.

  Complementariamente, METAPOSTA ofrecerá prestacións de carga de documentos desde o ordenador do usuario para o almacenamento dixital seguro.

  METAPOSTA é un proxecto influenciado por numerosos proxectos similares que se desenvolven en diferentes países.

 • Que vantaxes ofrece METAPOSTA fronte a outros servizos de correo electrónico?

  METAPOSTA ofrece múltiples vantaxes fronte a un correo electrónico tradicional. Entre elas, pódese resaltar:

  • Gratuidade do servizo para os usuarios.
  • Conta con valor probatorio legal.
  • O seu funcionamento está garantido por sistemas informáticos públicos.
  • Non se acepta ningunha explotación comercial.
  • Permite acceso 24 horas ao día e 7 días á semana desde calquera dispositivo con acceso a Internet.
  • Posibilita o almacenamento seguro sen interrupción de documentos importantes subidos polo usuario.
 • É METAPOSTA un correo electrónico?

  Non, o obxecto de METAPOSTA non é de servir de correo electrónico para os usuarios, é máis ben unha caixa forte electrónica e unha caixa de correo postal electrónico.

  A través de METAPOSTA, o titular recibe unicamente mensaxes e documentos das entidades que desexa. METAPOSTA non ofrece ao titular a posibilidade de remitir mensaxes a terceiros, só permite o acceso a documentos previamente acordados coas entidades colaboradoras de METAPOSTA aceptadas polo titular.

  Do mesmo xeito que nun correo postal tradicional, vostede poderá compartir os documentos recibidos, ou subidos por vostede con outros usuarios de METAPOSTA, pero non realizar envíos.

  Por outra banda, o titular recibe un código de acceso a unha aplicación de Internet accesible a través do enderezo www.metaposta.com e non un enderezo de correo electrónico.

 • Existe publicidade ou spam en METAPOSTA?

  Non, a única publicidade que recibirá na súa caixa do correo de METAPOSTA será a que poidan enviarlle as empresas ás que vostede estea adherido, e sempre asociada a algún documento administrativo ou comercial, nunca de forma independente..

  Ao non tratarse METAPOSTA dun correo electrónico tradicional (e-mail), o spam non é posible.

 • Serán os meus datos de METAPOSTA obxecto de estudo?

  Non, METAPOSTA comprométese a non realizar ningún tratamento de datos co propósito de determinar indicios de comportamento, así como a non divulgar calquera información a terceiros.

 • Desexo darme de alta en METAPOSTA. Que debo facer?

  Para darse de alta en METAPOSTA, ofrécenselle varias posibilidades:

  • Altas con certificado de sinatura electrónica segura, directamente na web de METAPOSTA. Se unha persoa dispón de certificado de sinatura electrónica recoñecida (tarxetas de Izenpe, eDNI, Camerfirma, o conxunto dos certificados homologados polo Ministerio da Presidencia) pode darse de alta directamente na web de METAPOSTA (www.metaposta.com).
  • Altas presenciais en oficinas KZGuneak. As persoas físicas poderán acudir a un centro KZGunea e identificarse co seu DNI ante un empregado. A toma de datos mediante unha páxina web de METAPOSTA e a sinatura manual dun contrato posibilitará a obtención das 2 claves (unha remitida por correo postal en papel e outra mediante mensaxe SMS) necesarias para xerar a alta do novo usuario.
  • Altas en liña mediante sitios web (banca en liña, renda en liña, sistemas de factura electrónica...). En tales casos precísase que o cliente do emisor teña acceso a unha páxina web de segura titularidade do emisor para cuxo acceso se requirise a autenticación da persoa de forma fidedigna (a través de claves de acceso, sinatura dixital etc.). Posteriormente aceptarase a autorización de cesión de datos, concedido polo seu cliente, seguindo o procedemento e protocolo acordados con METAPOSTA.

   O procedemento continúa coa emisión de 2 claves:

   • Unha amosada directamente na pantalla do ordenador.
   • Outra mediante mensaxe SMS ao teléfono do novo usuario.

  En todos os casos, a activación da conta do novo usuario en METAPOSTA require o acceso ao sitio web de METAPOSTA (www.metaposta.com) e a inserción das referidas dúas claves no menú de acceso á aplicación.

 • Son unha empresa e desexo darme de Alta en METAPOSTA. Que debo facer?

  Se unha persoa xurídica dispón de certificado de sinatura electrónica recoñecida (tarxetas de Izenpe, eDNI, Camerfirma, o conxunto dos certificados homologados polo Ministerio da Presidencia) pode darse de alta directamente na web de METAPOSTA (www.metaposta.com). Iso activa o conxunto dos servizos do sistema.

  Tamén ten a posibilidade de darse de alta a través da banca online das entidades colaboradoras.

 • Desexo darme de baixa en METAPOSTA. Que debo facer?

  Para darse de baixa en METAPOSTA, debe presentar na sede de METAPOSTA, S. A. a solicitude de revogación en que se recolle a seguinte información:

  • Identidade do titular/posuidor de claves da conta.
  • Razón detallada para a solicitude da baixa.
  • Nome do solicitante da baixa. Información de contacto do solicitante da baixa.

  A solicitude autenticarase de acordo cos requisitos establecidos na Declaración de Prácticas de Contas e Servizos, e METAPOSTA, S. A., que procederá á súa baixa efectiva.

  A solicitude de baixa autenticada, así como a información que xustifica a revogación, é rexistrada e arquivada.

  No caso de que a revogación fose solicitada por persoa distinta do titular, METAPOSTA, S. A. comunicará ao titular da conta esa solicitude de baixa e a causa pola que se leva a cabo. METAPOSTA, S. A. non poderá reactivar unha conta previamente dada de baixa.

  METAPOSTA, S.A.
  Parque Tecnológico de Álava
  Avda. Albert Einstein, 44 - Edif. E6 - Bajo
  Miñano Mayor - 01510 Vitoria-Gasteiz
  Fax: 945 00 84 36

 • A quen vai dirixido o servizo de METAPOSTA?

  O servizo de METAPOSTA vai dirixido a calquera persoa física ou xurídica que resida dentro do territorio do Estado.

 • Non resido en Euskadi. Mesmo así, podo darme de alta en METAPOSTA?

  Si, calquera persoa física ou xurídica que resida dentro do territorio do Estado pode darse de alta en METAPOSTA a través da banca en liña das entidades colaboradoras, directamente na web de METAPOSTA con certificado de sinatura electrónica recoñecida ou acudindo a calquera dos centros KZgunea que colaboran con METAPOSTA.

 • Pode METAPOSTA ser contratado por menores de idade?

  Si, coa condición de que estean en posesión dun documento de identificación válido e sexa maior de 16 anos de idade.

 • Pode METAPOSTA ser contratado por persoas estranxeiras?

  Si, sempre e cando estean en posesión dunha identificación válida en regra coa que demostrar a súa identidade.

 • Poderei darme de baixa en METAPOSTA cando o desexe, ou hai algún período de permanencia?

  Si, vostede poderá darse de baixa cando o desexe, xa que non existe período de permanencia en METAPOSTA. Unicamente no caso de que tivese algún acordo con algunha das empresas adscritas a METAPOSTA (remitentes de documentación), deberá revisar este punto con eles.

  Ao darse de baixa en METAPOSTA, todos os documentos que estean na súa caixa do correo serán borrados. Se desexa mantelos, deberá acceder á web de METAPOSTA e realizar unha copia no seu ordenador persoal.

 • Cal é o horario de atención de METAPOSTA?

  METAPOSTA, ao ser un servizo ofrecido por Internet, ten unha dispoñibilidade de 24x7 (24 horas ao día durante os 7 días da semana). Se o que desexa é realizar xestións presenciais ou telefónicas, os horarios son:

  • Horario de atención telefónica de luns a venres desde as 09:00 ata as 19:00.
  • Horario de atención presencial en KZguneak de luns a xoves desde as 09:00 ata as 13:00 e desde as 16:00 ata as 20:00, e os venres desde as 08:00 ata as 15:00.
  • Horario oficial de calquera empresa adherida da que vostede sexa cliente.
 • Poderei enviar información legal a entidades públicas con METAPOSTA?

  Si, sempre e cando a entidade pública receptora da documentación (administración pública, concellos...) admita este medio como un medio válido para a recepción dos mesmos.

 • Poderei dispor de varias contas en METAPOSTA?

  Non. Cada persoa física ou xurídica só pode dispor dunha conta METAPOSTA.

 • Poderei imprimir os meus documentos de METAPOSTA?

  Todas as mensaxes e documentos de METAPOSTA poden imprimirse a través dunha impresora local. Ademais, se necesita outras copias, pode pórse en contacto co emisor dos seus documentos (empresas adheridas que realizaron o envío á súa caixa do correo de METAPOSTA) e solicitar un duplicado.

Preguntas de operativa

Preguntas de empresas adheridas

 

Preguntas de custo e prestacións do servizo

 

Preguntas de ámbito técnico