Política de privadesa

Política de privadesa

La visita a aquest lloc web no suposa que l´usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l´usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web s´utilitzaran amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, que són necessàries i adequades a la relació jurídica establerta i a la seva finalitat, n´autoritzen el tractament, automatitzat o no, com també de les que puguin facilitar en un futur, ja sigui com a conseqüència de les relacions comercials, del desenvolupament dels contractes o es generin a causa del tractament d´aquestes dades.

A més a més, s´informa expressament que les vostres dades podran ser cedides a la Central d´Informació del Banc d´Espanya, per obligació legal, amb la finalitat d´identificar les persones amb les quals es mantenen, directament o indirectament, riscos de crèdit als efectes del que es disposa al capítol VI de la Llei de mesures de reforma del sistema financer, o a altres persones o entitats si així ho preveu alguna llei.

METAPOSTA, a través de mitjans de comunicació certificats i segurs, actua com a substitut del correu postal clàssic i assumeix al món electrònic el mateix paper que una bústia de correu tradicional. A més, METAPOSTA actua com a registre telemàtic pel que fa a la documentació tramesa i dipositada al sistema i ofereix mecanismes de notificació electrònica capaços de complir els requisits legals en la matèria.

El “Servei d´enviament” permet la recepció i l´arxivament digital de documentació i de notificacions electròniques a través de la connexió amb els sistemes informàtics de cada un dels emissors de documentació amb els quals METAPOSTA subscrigui un contracte. Les comunicacions entre emissors i els sistemes interns de METAPOSTA es fan mitjançant estàndards de missatgeria certificada. De manera complementària, METAPOSTA ofereix a l´usuari funcions de caixa forta electrònica a Internet per a l´emmagatzematge segur dels documents que desitgi desar en un espai personal.

Obligacions de METAPOSTA

METAPOSTA es compromet a enviar la documentació o notificacions electròniques de l´emissor corresponent (tal com es defineixen aquests termes als apartats següents) a la bústia electrònica de l´usuari, sempre que aquest hagi donat el consentiment a la tramesa i recepció de la documentació de l´emissor a través del sistema METAPOSTA.
Documentació objecte de tramesa

Per “Documentació” s´entén tot document o missatge de l´emissor en format digital o electrònic que estigui destinat a ser enviat i dipositat per METAPOSTA a la bústia electrònica de l´usuari. L´atorgament del consentiment per part de l´usuari compromet l´enviament de tota la documentació que, en cada moment, l´emissor és capaç d´enviar al sistema METAPOSTA. L´emissor en cap cas podrà utilitzar les bústies electròniques dels usuaris per a l´enviament de documentació amb finalitats exclusivament publicitàries, comercials, etc., llevat que aquesta documentació es remeti juntament amb la documentació referida als apartats anteriors.

Emissors

METAPOSTA prestarà el servei de tramesa de la documentació de les entitats adherides al sistema METAPOSTA (en endavant, “l'emisor” o els “emissors”) de les quals l´usuari hagi atorgat el consentiment exprés.

Atorgament i revocació del consentiment

Atorgament del consentiment

 • (a) METAPOSTA únicament prestarà els serveis de tramesa quan l´usuari corresponent hagi expressat el seu consentiment a la tramesa de la documentació de l´emissor a través del sistema METAPOSTA fins a la bústia electrònica de la seva titularitat (el “Consentiment”)i sempre que aquest consentiment no hagi estat revocat per l´usuari.
 • (b)El consentiment de l´usuari s´atorgarà mitjançant l´acceptació per via electrònica de la tramesa de la documentació o notificació electrònica del col·laborador adherit a la bústia electrònica de la seva titularitat. METAPOSTA no començarà a prestar els serveis de tramesa amb relació a cada un dels usuaris fins que aquest usuari no hagi atorgat el seu consentiment, sense que l´emissor estigui facultat per reclamar a METAPOSTA cap quantitat per aquest concepte. L´atorgament del consentiment referit en aquesta clàusula només comprèn l´enviament de la documentació o notificació electrònica de l´emissor a l´usuari corresponent a través de la bústia electrònica; per tant, aquest atorgament no implica l´adhesió de l´usuari a serveis de comunicació telemàtica diferents dels previstos en aquestes condicions generals d´adhesió, ni en general té cap efecte més enllà dels previstos expressament en aquestes condicions.
 • (c) D´acord amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) i el Reglament (RD 1671/2009) de desenvolupament (parcial) d´aquesta llei, pel que fa a la selecció dels mecanismes de relació i prestació de serveis a les persones físiques, la prestació dels serveis de tramesa de documentació o notificacions electròniques podrà substituir totalment o parcialment la remissió d´aquests documents o notificacions en suport paper.

METAPOSTA es compromet a comunicar per via electrònica l´atorgament o revocació del consentiment per part de cada un dels usuaris de manera immediata al moment en què es produeixi aquest atorgament.

Revocació del consentiment

El consentiment atorgat per l´usuari per a la tramesa a la seva bústia electrònica de documentació o notificacions electròniques d´un emissor concret o per a la seva subscripció a aquest servei de tramesa es podrà revocat lliurement per via electrònica a través del mateix sistema utilitzar per a l´atorgament. Així mateix, s´entén que es produeix la revocació del consentiment en cas que es produeixi la baixa de l´usuari al sistema METAPOSTA per qualsevol causa o circumstància i quedi, per tant, anul·lada la bústia electrònica. Des del moment en què l´usuari hagi revocat el seu consentiment a la tramesa de documentació per part d´un emissor concret, METAPOSTA cessarà la prestació del servei de tramesa corresponent a aquest emissor. En el cas que l´usuari cancel·li la seva subscripció total al servei de tramesa, METAPOSTA cessarà totalment la prestació del servei. La revocació del consentiment referit en aquesta clàusula comprèn únicament el cessament de l´enviament de la documentació de l´emissor a l´usuari a través de la bústia electrònica i, per tant, aquesta revocació no té cap efecte més enllà dels previstos expressament en aquestes condicions.

METAPOSTA es compromet a comunicar a l´emissor corresponent la revocació del consentiment per part de l´usuari.

METAPOSTA a l´Agència Estatal de Protecció de Dades

METAPOSTA, com a responsable dels fitxers objecte de tractament, disposa de dos fitxers registrats a l´Agència Estatal de Protecció de Dades. Aquests fitxers són els següents:

 • USUARIS, amb la finalitat de gestionar la informació bàsica dels usuaris del servei METAPOSTA, per formalitzar l´alta al servei i per a campanyes de comunicació, intercanvi d´informació, etc., en què s´incorporaran les dades personals de l´usuari.
 • DOCUMENTS, amb la finalitat de gestionar la caixa forta de documents dels diferents usuaris del servei METAPOSTA.
 • SERVEIS, amb la finalitat de gestionar les dades de les persones interessades en Metaposta i poder informar de manera periòdica de les novetats.

Per tal de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades, METAPOSTA ha implantat les mesures de seguretat exigibles per la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament (RD 1720/2007). Aquestes mesures fan referència als apartats següents:

 • Disposa d´un document de seguretat en què es plasmen les polítiques de seguretat dels nivells bàsics, mitjà i alt, en suport automatitzats i no automatitzats, elaborat pels responsables de METAPOSTA i que consisteix en recollir:
  • Funcions i obligacions del personal.
  • Registre d´incidències.
  • Control i registre d´accessos.
  • Gestió de suports i documents.
  • Identificació i autenticació.
  • Còpies de suport i recuperació.
  • Responsable de seguretat.
  • Auditoria.
  • Gestió de suports.
  • Distribució de documents i suports.
  • Telecomunicacions.
  • Emmagatzematge de la informació.
  • Còpia o reproducció.
  • Accés a la documentació.
  • Trasllat de documentació.
 • Disposa d´un mecanisme eficaç de resposta a les sol licituds dels drets ARCO, i dóna a l´usuari la possibilitat d´exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel lació i oposició posant-se en contacte per escrit amb METAPOSTA a l´adreça lopd@metaposta.com, acreditant degudament la seva identitat.

Les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, com també els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals es transmetin les dades per dur a terme la transacció poden estar obligats per la legislació de l´Estat en què estiguin situats, o per acords subscrits per aquests, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d´altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció de blanqueig de capitals.