Marc legal

Marc legal

A continuació es mostra la informació relativa al marc legal complet que afecta METAPOSTA:

 • Context legal i normatiu general dels serveis oferts a través dels sistema METAPOSTA
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s´estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
  • Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica, el reconeixement de la seva eficàcia jurídica i la prestació al públic de serveis de certificació.
  • Ordre de 21 de febrer de 2000 per la qual s´aprova el Reglament d´acreditació de prestadors de serveis de certificació i de certificació de determinats productes de signatura electrònica.
  • Llei 59/2003, de 19 desembre, de signatura electrònica.
  • o Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, com també l´ús de mitjans telemàtics per a la substitució de l´aportació de certificats pels ciutadans.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei de factura electrònica.
  • Llei de comerç electrònic.
  • Normatives d´accessibilitat a Internet.
  • Decret 232/2007 del Govern basc, de 18 de desembre, pel qual es regula l´ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments administratius.
  • Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
 • Sobre el mecanisme de notificació electrònica utilitzat per METAPOSTA

  La notificació electrònica utilitzada per METAPOSTA garanteix, en tots els casos, el compliment dels requisits establerts per:

  • Els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú per a la pràctica de la notificació dels actes administratius.
  • La Llei d´accés dels ciutadans als serveis electrònics
  • El Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, com també l´ús de mitjans telemàtics per a la substitució de l´aportació de certificats pels ciutadans.
  • El decret del Govern basc pel qual es regula l´ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments administratius de la Comunitat Autònoma del País Basc.
  • L´Ordre 4673 del Departament d´Hisenda i Administració Pública, de 16 d´agost de 2004, de la consellera d´Hisenda i Administració Pública, sobre tramitació telemàtica de determinats procediments i actuacions previstes a la legislació de contractes de les administracions públiques.
 • L´actuació de METAPOSTA com a registre telemàtic pel que fa a la documentació tramesa i dipositada al sistema

  METAPOSTA actua com a registre telemàtic públic quant a la documentació tramesa i dipositada al sistema. La seva actuació és determinada pel marc legal següent:

  • Llei d´accés dels ciutadans als serveis electrònics.
  • Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, com també l´ús de mitjans telemàtics per a la substitució de l´aportació de certificats pels ciutadans.
  • Decret pel qual es regula l´ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments administratius de la Comunitat Autònoma del País Basc.

  Les empreses licitadores han d´incloure a les seves propostes els elements que permetin l´actuació de METAPOSTA per operar com a registre telemàtic pel que fa a la documentació tramesa i dipositada al sistema.

  D´acord amb el marc legal abans referit, el sistema METAPOSTA funciona com a registre telemàtic encarregat de la recepció d´escrits, documents, comunicacions i notificacions. Així, d´acord amb aquest marc legal, METAPOSTA només admet la presentació d´escrits, documents, comunicacions i notificacions que estiguin signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica reconeguda, d´acord amb el que es disposa a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

 • Marc normatiu de l´accessibilitat al servei METAPOSTA

  METAPOSTA ha de garantir el dret de tots els ciutadans a l´accessibilitat, tant en el món físic com en el virtual, independentment que puguin tenir problemes físics, sensorials o cognitius. La Unió Europea, en la resolució del Consell del 25 de març de 2002, anima els estats membres a tenir en compte la necessitat que els continguts digitals siguin accessibles i, seguint aquesta recomanació, la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, disposa que les administracions públiques han d´adoptar les mesures necessàries perquè la informació disponible a les seves respectives pàgines d´Internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d´etat avançada, d´acord amb els criteris d´accessibilitat al contingut generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 2005.

  En coherència amb aquest objectiu, METAPOSTA compleix, almenys, el primer nivell de prioritat de les directrius WAI (Web Accessibility Initiative) del Consorci W3C (World Wide Web Consortium). D´acord amb aquestes directrius, el disseny de METAPOSTA s´ha fet tenint en compte les pautes d´accessibilitat de la iniciativa WAI esmentada.

 • Marc normatiu complementari de la protecció de les dades emmagatzemades a METAPOSTA

  El referent fonamental de la protecció de dades emmagatzemades a METAPOSTA el constitueix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  Complementàriament, cal referir altres dos elements normatius:

  • La protecció de dades en el context del decret pel qual es regula l´ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments administratius de la Comunitat Autònoma del País Basc.
  • L´acord institucional regulador de la no-accessibilitat de les administracions públiques basques a les dades emmagatzemades a METAPOSTA.
 • Règim lingüístic de METAPOSTA

  METAPOSTA ofereix els seus serveis en un context plurilingüe: castellà, basc, català, gallec i anglès. METAPOSTA respecta el règim jurídic de l´oficialitat de l´euskera, d´acord amb el que disposa la Llei 10/1982, de 24 de novembre, bàsica de normalització de l´ús de l´euskera i la normativa que la desenvolupa.

  El disseny de METAPOSTA garanteix que la utilització del conjunt de les funcionalitats del sistema es pot efectuar en l´idioma triat per la persona interessada. METAPOSTA possibilita la modificació de l´opció lingüística en qualsevol moment de l´operativa.